FP
Сайт для тих, хто власноруч виготовляє, вирощує, створює і продає смачну продукцію. І, звичайно ж, для тих, хто шукає такий товар.

ДОГОВІР 

про надання рекламних послуг 

Завантажити (у форматі PDF)

 

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від послуг Виконавця, або уточнити інформацію, що Вас цікавить, написавши електронного листа за адресою: [email protected]

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.

 

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору,  адресований фізичним особам та юридичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності  фізичної особи-підприємця Некрасової Олени В’ячеславівни , який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 22660000000043304 від 11.04.2008 ), названий в подальшому як «Виконавець»,  на визначених Договором умовах, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій,  передбачених п. 4.4. цього Договору,  що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).  


1. Загальні положення

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями,  необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. 

Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

Виконавець пропонує Користувачам послуги з використання Сайту для розміщення інформації про товари з метою, в тому числі, але не виключно, подальшого придбання або продажу різних товарів іншим Користувачам.

Всі угоди купівлі-продажу товарів укладаються безпосередньо між Користувачами. Таким чином, Виконавець не є учасником (стороною) таких правочинів, а лише надає рекламну платформу для розміщення інформації. Права та обов’язки покупців та продавців визначаються чинним законодавством, зокрема Законом України «Про електронну комерцію» та Законом України «Про захист прав споживачів»

 

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

 

2.1         «Сайт Виконавця» — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям  f-portal.com.ua 

2.2         «Акцепт Договору» - беззастережна згода про прийняття пропозиції укласти договір, виражена шляхом виконання певних дій, які свідчать про бажання укласти договір.

2.3         «Акаунт» - обліковий запис, що містить набір відомостей, які Користувач сайту добровільно передає Виконавцю під час проходження процедури реєстрації через інстумент сайту «Вхід на сайт». Дані відомості розцінюються як Персональні дані Користувача (п. 2.9)

2.4         «Профіль» - публічна відображена на сайті сторінка, де розміщена інформація про Зареєстрованого Користувача та всі його Товари. Сторінка відкрита для перегляду всім Користувачам Сайту.  Відомості , розкриті у Профілі розцінюються як Контактні дані Користувача (п.2.10)

2.5         «Незареєстрований Користувач» - дієздатна фізична особа чи юридична особа , яка може переглядати Сайт, без здійснення Акцепту Договору.

2.6         «Замовник» (або Зареєстрований Користувач), - дієздатна фізична особа, що досягла на момент реєстрації 18-річного віку, а також юридична особа, яка здійснила Акцепт договору згідно п.4.4 даного договору та має право отримувати від Виконавця послуги, спрямовані на рекламування Продукту Замовника через Сайт Виконавця та пов’язані з ним веб-ресурси в мережі Інтернет, спілкуватися з іншими Зареєстрованими Користувачами через сервіси Сайту, розміщувати інформацію про свій Продукт.

2.7         «Продукт» -  сукупність інформації, викладеної Замовником (Зареєстрованим Користувачем) у текстовій та візуальній формі в його Профілі на Сайті. Під терміном «Продукт» мається на увазі Товар та/або Профіль Замовника.

2.8         «Товар» - матеріальний об’єкт, що рекламує Зареєстрований Користувач через свій Профіль, iз зазначенням цiни, назви, опису та характеристик даного об’єкту.

2.9         «Персональні дані» - контакти (логін Акаунту, Прізвище, ім’я , електрона адреса) Замовника, які він добровільно передає Виконавцю під час здійснення Акцепту (реєстрації Акаунту). Персональні дані використовуються Виконавцем: для зв’язку із Замовником; для вирішення можливих поточних проблем з персональним Кабінетом Замовника (розблокування, зміна паролю, пошук архівної інформації та ін.); для надання рекламної інформації у вигляді електронних новин сайту.  Персональні дані не можуть бути передані Виконавцем третім особам. В разі, якщо Замовник самостійно відкриває свої Персональні дані на своїй Сторінці для відкритого доступу на сайті, Виконавець не несе відповідальності за використання цих даних третіми особами.

2.10     «Контактні дані» - контакти (Прізвище, ім’я , електрона адреса, телефон та інше) Зареєстрованого Користувача, які він добровільно та власноруч публікує під час розміщення інформації про свій Продукт (Профіль та/або Товар) у відкритому доступі. Контактні дані мають пряме відношення до Продукту Замовника та використовуються Користувачами сайту для зв’язку із Замовником. Контактні дані та Персональні дані можуть відрізнятися. Виконавець не несе відповідальності за використання Контактних даних третіми особами.

2.11      «Кабінет» - розділ сайту, доступний для Замовника, в якому  Замовник може рекламувати свій Профіль та розміщувати інформацію про Товар, редагувати , рекламувати, видаляти інформацію про Товар. Доступ Замовника до Кабінету може бути тимчасово обмежений або повністю заблокований за ініціативою Виконавця у разі невиконання/неналежного виконання умов даного Договору.   

2.12      «Послуги» - перелік рекламних послуг, що надає Виконавець Замовнику, який є невід'ємною частиною Договору. Перелік Послуг може змінюватися і доповнюватися Виконавцем в односторонньому порядку, про що Виконавець повідомляє на Сайті.

2.13     «Тарифи»  – система ставок оплати за Послуги Виконавця, яка є невід'ємною частиною Договору (Додаток 2 до Договору). Перелік та розмір Тарифів може змінюватися і доповнюватися Виконавцем в односторонньому порядку, про що Виконавець повідомляє на сайті.

2.14     «Система LiqPay» - платіжний сервіс АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», призначений для спрощення проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та фізичними особами - підприємцями в мережі Інтернет за допомогою персональних комп'ютерів та / або інших мобільних пристроїв.

2.15     Надалі по тексту Договору Замовник і Виконавець також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

 

3. Предмет Договору 

3.1         Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг Замовнику, спрямованих на рекламування Продукту Замовника через сайт Виконавця та/або пов’язані з ним веб-ресурси в мережі Інтернет, згідно з обраним переліком  Послуг, розміщених на Сайті Виконавця, на визначених Договором умовах.

3.2         Виконавець пропонує Замовнику рекламні Послуги з використання Сайту Виконавця для розміщення  інформації про Профіль або Товар Замовника з метою, в тому числі, але не виключно, подальшого придбання або продажу Замовником різних Товарів іншим Користувачам Сайту.

  

4. Порядок укладення Договору: 

4.1         Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

4.2         Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання рекламних послуг Замовнику, спрямованих на рекламування Продукту Замовника через Сайт Виконавця  та пов’язані з ним веб-ресурси в мережі Інтернет,  згідно з обраним переліком Послуг, розміщених на Сайті Виконавця .

4.3         Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.4. Договору.

4.4         Замовник здійснює Акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця, шляхом реєстрації Аккаунту на сайті Виконавця, завдяки чому на сайті автоматично створюється публічний Профіль Замовника.

4.5         Реєстрація Акаунту на сайті Виконавця, яка виконана Замовником, свідчить про те,  що  Замовник  ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.6         Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту Акцепту і діє протягом 12 місяців, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України. Якщо протягом цього строку жодна зі Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення дії Договору, то Договір автоматично лонгується на такий же строк.

4.7         Укладання Договору означає, що Замовник:

4.7.1   у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;

4.7.2   визнає безумовну професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;

4.7.3   приймає всі умови  вказаного Договору без зауважень.

 

5. Порядок розрахунків 

5.1         Замовник  бере на себе зобов’язання ознайомитись з Переліком рекламних Послуг та Тарифами на розміщення Продукту Замовника (Додаток 2 до даного Договору) , після чого може замовити дані Послуги.

5.2         Послуги надаються Замовнику виключно шляхом оплати Замовником обраної Послуги  відповідно до Тарифів, викладених на Сайті Виконавця.

5.3         Оплата, внесена Замовником за послуги, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Замовника, не повертається.

5.4         Замовлення платних послуг Сайту відбувається в Кабінеті Замовника на сторінці Профіль та/або Товар.

5.5         Умовою надання замовленої послуги є повна передоплата згідно з параметрами обраного замовлення.

5.6         Оплата, що була отримана від Замовника може бути використана тільки для надання Виконавцем  рекламних  послуг Сайту Виконавця.

5.7         Оплата послуг Виконавця, а також інших фінансових зобов’язань Замовника  перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності до вимог цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів з банківської карти Замовника  на розрахунковий рахунок Виконавця через платіжну систему LiqPay, а також через інші платіжні системи, що дозволяють здійснювати електронні платежі залежно від країни перебування Замовника.

5.8         В окремих випадках за окремою домовленістю Замовлення та  оплата Послуг Виконавця може бути здійснена Замовником безпосередньо через банк.

5.9         Виконавець залишає за собою право на зміну переліка та тарифів рекламних Послуг, що вказані в даному договорі без будь-яких спеціальних сповіщень Замовника. Новий Перелік та Тарифи на рекламні послуги Сайту Виконавця вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті Виконавця.

5.10     Грошові кошти повертаються на рахунок Замовника за ненадані послуги в наступних випадках:

5.10.1   у разі ненадання Виконавцем послуги з технічних причин;

5.10.2   при видаленні дубльованих Профілів  повернення здійснюється після письмового звернення Замовника на електронну адресу Виконавця. Рішення про повернення приймається Виконавцем.  

5.11     Грошові кошти не повертаються Замовнику за ненадані Послуги в наступних випадках:

5.11.1     при порушенні Правил розміщення інформації про Товар (додаток 1 до даного Договору);

5.11.2     при блокуванні Виконавцем Акаунту Замовника внаслідок порушення умов даного Договору (п. 6.2.1);

5.11.3     при самостійному видалені Замовником інформації про Продукт.

5.12  Цiна будь-якого Товару або Послуги на Сайті вказується в українськiй гривнi, визначається з урахуванням податкового статусу Замовника та/або Виконавця  i не включає вартостi доставки.

 

6. Права та обов’язки Виконавця 

6.1         Виконавець зобов’язаний:

6.1.1   До початку надання Послуг надати для ознайомлення Замовнику цей Договір та порядок надання Послуг шляхом публікації на Сайті Виконавця;

6.1.2   Попередити Замовника про його повну юридичну відповідальність про надання інформації про Продукт Замовника.

6.1.3   Попередити Замовника про можливу відмову у розміщенні  Продукту  Замовника, якщо даний Продукт суперечить Закону України «Про захист суспільної моралі» та Правилам розміщення інформації на Сайті Виконавця (Додаток 1 до Договору)

6.1.4   Розміщувати та рекламувати Продукт Замовника відповідно до обраної  Замовником із наданого переліку рекламної Послуги;

6.1.5   Здійснювати надання послуг у терміни, узгоджені із Замовником;

6.1.6   Попередити про зміну, відмову або перенесення термінів надання Послуги завчасно. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне попередження у випадку, якщо Замовником було надано неактуальні Персональні дані;

6.1.7   Надавати послуги Замовнику згідно тарифів, розміщених на Сайті Виконавця.

6.1.8   Забезпечити видалення Акаунту та пов’язаних з ним Персональних даних в разі розірвання Договору з Замовником на підставі скан-копії письмової заяви Замовника, надісланої на електронну адресу Виконавця.

 

6.2     Виконавець має право:

6.2.1   Виконавець залишає за собою право відмовити у наданні послуг Замовнику, якщо Продукт, наданий Замовником для рекламування, суперечить Закону України «Про захист суспільної моралі» та Правилам розміщення інформації на Сайті Виконавця (Додаток 1 до Договору).

6.2.2   Призупинити надання послуг при невиконанні або неналежному виконанні Замовником своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем.

6.2.3   Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на Послуги, з попередньою їх публікацією на Сайті Виконавця. Зміна вартості Послуг не поширюється на Замовників, які на момент зміни Тарифів вже здійснили 100% оплату Послуги  із наданого переліку Послуг.


7. Права та обов’язки Замовника 

7.1     Замовник зобов’язаний:

7.1.1   Упродовж усього періоду надання Послуг дотримуватися умов цього Договору.

7.1.2   Під час реєстрації Акаунту повідомляти (власноруч вносити) достовірні Персональні дані для зв’язку Виконавця із Замовником.

7.1.3   Під час розміщення інформації про свій Продукт у відкритому Профілі Замовника повідомляти достовірну та актуальну інформацію про Продукт та актуальні Контактні дані для відкритого доступу на сайті.

7.1.4   Нести повну юридичну відповідальність за опубліковану на сайті  інформацію про свій Продукт.

7.1.5   Під час отримання Послуг враховувати рекомендації та поради Виконавця.

 

7.2     Замовник має право:

7.2.1   Користуватись  Послугами згідно умов даного Договору;

7.2.2   Вимагати від Виконавця виконання умов даного Договору;

7.2.3   Самостійно обирати рекламні Послуги із переліку Послуг Виконавця та терміни надання Послуги в рамках діючих Тарифів;

7.2.4   Самостійно в Кабінеті Замовника  редагувати, доповнювати та видаляти  інформацію про свій Продукт, розміщений на Сайті Виконавця;

7.2.5   Вносити пропозиції щодо покращення роботи сайту Виконавця;

7.2.6   Вимагати видалення свого Акаунту та пов’язаних з ним Персональних даних в разі розірвання Договору з Виконавцем шляхом передачі скан-копії письмової заяви Замовника, надісланої на електронну адресу Виконавця.

 

8. Відповідальність сторін 

8.1         Виконавець несе відповідальність перед Замовником  за своєчасне надання рекламних Послуг, згідно з переліком Послуг та Тарифами.

8.2         Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника, що виникли в результаті відмови Замовника від надання Послуг у відповідності з вимогами даного Договору.

8.3         Виконавець не несе відповідальності за зміст наданої Замовником інформації про Продукт або зміст  гіперпосилань на ресурси, які зазначені в Профілі Замовника.

8.4         Виконавець несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі  та чинному законодавстві України.

8.5         Замовник несе повну відповідальність за достовірність інформації про Продукт та актуальність даних, наданих у Профілі Замовника.

8.6         Виконавець не несе відповідальності за використання третіми особами будь-яких даних, що містяться у розміщеній на Сайті Виконавця інформації про Продукт Замовника.

8.7         Виконавець зобов’язується забезпечити  захист Персональних даних Замовника, наданих під час реєстрації ним Акаунту на Сайті Виконавця та закритих для стороннього доступу,  які стали відомі Виконавцю у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

8.8         У випадку якщо Замовник не вказав, або невірно вказав Персональні дані,   Виконавець не відповідає за збитки Замовника ,  понесені в результаті відмови в наданні Послуг та/або здійснення інших дій,  внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника.

8.9         В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України з урахуванням умов Договору.

8.10     Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.

8.11     Виконавець звільняється від майнової відповідальності у разі технічних збоїв (відключення/ушкодження електроживлення і мереж зв'язку, програмних та/або апаратних збоїв у дата-центрі, стороннє ушкодження програмного забезпечення сайту, технічні збої у платіжних системах), а також в інших ситуаціях, що знаходяться поза сферою контролю Виконавця, які спричинили невиконання Виконавцем умов Договору.

8.12     У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за  ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

  

9. Зміни і розірвання Договору 

9.1         Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Сайті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

9.2         При внесенні Виконавцем у Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником, Виконавець повідомляє про них Замовника, шляхом публікації їх на Сайті Виконавця не менше ніж за добу до вступу змін у силу.

9.3         Договір може бути розірвано у наступних випадках:

9.3.1   При прийняті Замовником рішення про відмову від отримання Послуг і повідомленні Виконавця про це рішення шляхом скан-копії письмової заяви, надісланої на електронну адресу Виконавця.

9.3.2   На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.  

 

10. Вирішення суперечок 

10.1      Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання  вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів та на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої.

10.2      Виконавець після отримання від Замовника претензії, зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів її розглянути та направити Замовнику послуг письмову вмотивовану відповідь.

10.3      Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Виконавця.


11. Інші положення

11.1        Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі  і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2        Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання послуг за цим Договором не вимагається. Послуги вважаються наданими у повному обсязі та належним чином, якщо протягом 7 (семи) календарних днів по закінченню терміну надання обраної Послуги, Виконавцем не було отримано письмової мотивованої претензії щодо якості надання даної Послуги.

11.3       З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

 

12. Виконавцем за цим договором є:

Фізична особа-підприємець Некрасова Олена В’ячеславівна, 

яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 22660000000043304 від 11.04.2008).

Платник на спрощеній системі оподаткування.

Тел: 0501606183

e-mail: [email protected]

 

 

______________________   О.В. Некрасова